Impressie

Ecologie & zon

Zon op Vlagheide

MEIERIJSTAD

 

VLAGHEIDE:  EEN ECOLOGISCH ZONNEPARK OP EEN AFVALDEPOT!

ZON- ÉN NATUURPARK VLAGHEIDE MEIERIJSTAD

Om de continu groeiende CO2 uitstoot te kunnen reduceren is het van belang minder afhankelijk te worden van fossiele energieproductie. De zonneweide Vlagheide in Meierijstad levert een significante bijdrage aan de energietransitie van ons land. De gemeente Meierijstad zal het bewijs gaan leveren dat zonneweides zeker geen dorre vlaktes op een vuildepot hoeven te zijn met enkel zonnepanelen.

Door goede samenwerking tussen ecologen, burgers en engeneers is een slimme vormgeving en inrichting van deze zonneweide mogelijk. Met dit project zet Meierijstad een grote stap (+80%) in  haar duurzaamheids doelstelling. Bovendien levert deze zonneweide een aanzienlijke verbetering op voor de voormalige depot-ecologie.

Omdat Volt Energy B.V. 100% circulariteit nastreeft wordt onderzocht in hoeverre de biomassa-opbrengst van deze zonneweide weer gebruikt kan worden voor de landbouwers in de buurt. 

Volt Energie B.V. ontwikkelt samen met ENERGY0.0 B.V. duurzame energie voor én samen met de leefomgeving.

Middel tot een doel

  • Reductie van CO2uitstoot; ca. 20% bijdrage aan energieneutraal Meierijstad
  • Lokale en sociale participatie in Meierijstad e.o.
  • Omvangrijke natuurontwikkeling en bevordering van biodiversiteit
  • Extensieve recreatiemogelijkheden
  • Duurzame - en natuurlijke voedselproductie
  • Een maatschappelijk perspectief voor de landbouw

Samen sterker

Zonneweides zoals deze bieden de mogelijkheid om samen met maatschappelijke organisaties en de bewoners van de gemeente een nieuwe inpassing te geven aan bestaande gebieden. Daarom is het van belang dat de burgers gebruik maken van hun zeggenschap in het opnieuw inrichten van deze gebieden. Zodat naast de komst van zonneweides die hernieuwbare energie opwekken, ook andere initiatieven daar omheen ontwikkeld kunnen worden die de levenskwaliteit van de burgers verder doet verbeteren.

Groene stroom productie & CO2 reductie

In totaal zal het zonnepark in Meierijstad een vermogen hebben van ca. 40 MW. Hiermee zal jaarlijks ongeveer 40.000 MWh aan groene stroom worden geproduceerd. Met het huidige gemiddelde verbruik per gezin is dit voldoende voor 12.300 huishoudens in Meierijstad.

Met het opwekken van deze groene energie is het niet meer nodig stroom te gebruiken die opgewekt word met gebruik van fossiele brandstoffen. In totaal levert dit een CO2 reductie op van zon 18.500 ton per jaar. Dit is gelijk aan de uitstoot van 8.200 auto’s per jaar.

Buiten het verlagen van de CO2 uitstoot door hernieuwbare energie op te wekken, wordt er ook met behulp van slimme beplanting en bodembeheer koolstof opgeslagen in de biomassa van de bodem. Dit heet een bodem klimaat systeemdienst (CSS Carbon Capture & Storage). Een tussen de panelen geplaatst diep wortelend, kruidrijk gras mengsel met klaver haalt CO2 uit de lucht en slaat de koolstof op in de bodem waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de totale CO2 reductie van de projecten. Met het juiste beheer kunnen er per jaar enkele tonnen per hectare aan CO2 in de bodem worden opgeslagen. Grasland bevat significant meer organische- en koolstof in de bodem in vergelijking met akkerland.

Lokale participatie

Door de verduurzaming van de energievoorziening lokaal of regionaal te organiseren kan de lokale gemeenschap profiteren van participatie in de energietransitie. Deze participatie maakt het zowel mogelijk hier financiële vruchten van te plukken alsmede persoonlijk deels verantwoordelijk te zijn voor het realiseren van de verduurzaming van de gemeenschap.

Het streven is om de lokale gemeenschap te laten participeren in de levensloop van deze zonneweide. Dit kan op verschillende manieren mogelijk gemaakt worden, zowel individueel als collectief met bijvoorbeeld een revolverend fonds of een lokale energiecoöperatie met een postcoderoosregeling. Daarnaast is participeren in de vorm van investeren met het eigen vermogen of een (obligatie)lening mogelijk.

Buiten financiële participatie, zullen deze zonneweides ook een maatschappelijke inbreng geven aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij zonneweides zoals deze is behoefte aan onderhoud. Het schoonmaken van de panelen, beheren van de natuur en het oogsten van voedsel. Deze werkzaamheden kunnen, onder deskundige begeleiding, uitgevoerd worden door vrijwilligers en /of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Natuur & Biodiversiteit

Om een ecologische balans in de natuur te behouden, is het van belang om meerdere planten, dieren en insecten te behouden in de natuur. Onderzoek heeft uitgewezen dat onze manier van het bedrijven van landbouw met veel monocultuur ten koste gaat van deze natuur en biodiversiteit.

Met de komst van deze zonneweide kan de landschappelijke kwaliteit verbeterd worden door de natuur opnieuw vorm te geven. Nieuwe vormgeving van de natuur kan mogelijk gemaakt worden door het gebruik van lage struiken, kruidenrijke grassen en bloemrijke randen met bijenkasten. Verschillende opties zijn mogelijk, ook met beperkte schaduwvorming op de zonnepanelen.

Recreatie – Een uniek Meierijstad LANDMARK

Meierijstad mag trots zijn, en een voorbeeld zijn voor andere plaatsen, met haar bijdrage aan de energietransitie. Door het realiseren van zonneparken, op een voormalig vuilstort, wordt er een unieke kans gecreëerd voor de ontwikkeling van recreatie&natuureducatiemogelijkheden voor de bewoners. Door middel van het verbinden van bestaande natuur met nieuwe natuur rondom het zonnepark, ontstaan er unieke mogelijkheden natuurstroken en paden aan te leggen voor wandelaars rondom de zonnepanelen.

Alsmede kunnen er speelplekken ontwikkeld worden voor kinderen. Die buiten de recreatie ook een educatieve bestemming kunnen krijgen door interessante informatie te geven over de noodzaak van de energietransitie en zonnepanelen.

Verschillende andere mogelijkheden kunnen tot realisering gebracht worden zoals een verhoogd uitkijkpunt met uitzicht op het park, en oplaadpunten voor E-bikes waardoor de groene energie direct gebruikt kan worden door recreanten.

Nieuwe initiatieven kunnen in samenwerking met de bewoners en ondernemers ontwikkeld worden, de inbreng van recreanten wordt hierbij natuurlijk uitermate op prijs gesteld.

Bewuste landbouw

Veel landbouwers hebben last van de huidige productie druk tegen lagen kosten en willen dit veranderen. Gangbare landbouw gaat ten koste van milieu en natuur en de maatschappij staat steeds kritischer tegen de negatieve effecten die daarbij komen kijken.

Met het zonnepark op een voormalig vuildepot blijft landbouwgrond behouden, door de ruimte tussen zonnepanelen-clusters te combineren met voedselproductie of extensieve schapenhouderij. Zo worden er onder andere grazende schapen ingezet om begroeiing kort te houden waardoor zaden zicht kunnen ontwikkelen en verspreid kunnen worden. Voor deze doeleinden zijn speciale zonne-installaties waarbij panelen zonder problemen gecombineerd kunnen worden met gewassen of dieren.